Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Antecedents de la norma

La publicació del Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions mínimes que han de reunir les instal·lacions de rentat/rentat interior o desgasificación i despresurización, així com les de reparació o modificació, de cisternes de mercaderies perilloses, va introduir les condicions que havien de complir les instal·lacions de rentat/rentat interior o desgasificación de cisternes de mercaderies perilloses.

Posteriorment, mitjançant l'Ordre ITC/2765/2005, de 2 setembre, es van actualitzar els annexos I, II i IV de l'esmentat reial decret, per adequar a l'estat actual de la tècnica els requisits tècnics exigits a les instal·lacions de rentat/rentat interior de cisternes de mercaderies perilloses i els procediments tècnics de desgasificación i despresurización. Finalment, el Reial decret 340/2010, de 19 de març, modifica el citat reial decret per adaptar-ho el que es disposa en la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre 2006, relativa als serveis del mercat interior (Directiva de Serveis).

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

L'experiència acumulada al llarg de l'aplicació del Reial decret 948/2003, ha posat de manifest la necessitat d'actualitzar les disposicions relatives al règim de control periòdic al que estan sotmeses les instal·lacions de rentat/rentat interior o desgasificación i despresurización, així com les de reparació o modificació, de cisternes de mercaderies perilloses, amb l'objectiu d'assegurar la conformitat de les mateixes amb les disposicions exigides a aquestes instal·lacions per la reglamentació.

Addicionalment, es pretén amb la norma adaptar la terminologia relativa a les reparacions i modificacions, així com els procediments a seguir per efectuar aquestes operacions, a l'exigit en la normativa en vigor sobre inspecció de cisternes recollida en els acords sobre transport internacional de mercaderies perilloses (ADR, RID…).

Finalment, resulta necessari revisar els requisits tècnics exigibles a aquestes instal·lacions per adequar-los a l'evolució tecnològica i al marc normatiu actual.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L'actualització del Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions mínimes que han de reunir les instal·lacions de rentat/rentat interior o desgasificación i despresurización, així com les de reparació o modificació, de cisternes de mercaderies perilloses, permetrà adaptar la reglamentació espanyola en l'àmbit de les instal·lacions de rentat/rentat interior, així com de reparació de cisternes de transport de mercaderies perilloses a l'evolució de la tècnica contribuint a garantir la seguretat i la protecció del medi ambient.

Objectius de la norma

L'objectiu fonamental d'aquesta norma és incorporar les millores identificades des de l'entrada en vigor del Reial decret 948/2003, alineant els requisits exigibles amb la normativa aplicable en matèria de transport de mercaderies perilloses.

Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Es valoren quatre possibles alternatives:

  1. Elaboració d'un nou reglament que derogui i substitueixi a l'anterior.
  2. Modificació parcial del reglament actual de 2003.
  3. No fer gens.

D'alternatives citades, en aquest moment es considera que la més adequada és la b)

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dijous, 7 de març de 2024

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es indicant a l'assumpte: "PROJECTE DE REIAL DECRET PEL qual ES MODIFICA EL REIAL DECRET 948/2003, DE 18 DE JULIO"

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.

Annexos