Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El present reial decret té per objecte revisar el marc normatiu relatiu a la protecció contra incendis, per a això s'aprova un nou Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI) que deroga i substitueix a l'anterior, aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre.

El fins ara vigent Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials de l'any 2004 tenia per objecte aconseguir un grau suficient de seguretat en cas d'incendi en els establiments i instal·lacions d'ús industrial. Per a això, el reglament estableix els requisits que han de complir aquests establiments, de manera que es previngui l'aparició d'incendis, o si això no fos possible, es limiti la seva propagació i es possibiliti la seva extinció, minimitzant els danys que l'incendi pugui produir a persones, béns i medi ambient.

Donada l'evolució habida tant en la tècnica com en el marc normatiu nacional i europeu, es fa convenient revisar i actualitzar els requisits establerts en el citat reglament per adaptar-ho a les necessitats i a les solucions constructives actuals, i al mateix temps, alinear-ho amb la resta de normativa de productes, instal·lacions i edificació.

En conseqüència, es fa necessari aprovar un nou Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials que reguli les condicions per establir un nivell adequat de seguretat en cas d'incendi en els establiments industrials amb caràcter horitzontal i d'aplicació en qualsevol sector de l'activitat industrial.

A més, també s'introdueixen modificacions en les següents disposicions:

  • el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI),
  • el Document Bàsic DB-SI «Seguretat en cas d'Incendi» del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març,
  • l'Ordre de 27 de juliol de 1999 per la qual es determinen les condicions que han de reunir els extintors d'incendis instal·lats en vehicles de transport de persones o de mercaderies,
  • les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques, aprovat pel Reial decret 552/2019, de 27 de setembre,
  • el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.

Estructura del Reial decret

El reial decret consta d'un preàmbul, un article únic, dues disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i deu disposicions finals.

Posteriorment s'insereix el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI), que es compon de divuit articles, agrupats en sis capítols i finalment, cinc annexos.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 22 de setembre de 2022 fins al dia dissabte, 22 d’octubre de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es indicant a l'assumpte: "Audiencia RSCIEI 2022"

Les al·legacions han de presentar-se utilitzant el model de document adjunt, ordenant i separant clarament els diferents comentaris que es realitzin, i identificant l'apartat i el text del Reial decret al que es refereix cadascun.

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat, fent constar en elles:

  • Nom i cognoms/denominació o raó social del participant
  • Organització o associació (si correspon)
  • Contacte (correu electrònic).

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.

Annexos