Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Obxectivos da norma

A Comisión Europea lanzou en 2018 o Foro Estratéxico para importantes proxectos de interese común europeo co obxectivo de establecer unha metodoloxía que permita identificar cadeas de valor industriais estratéxicas para a UE . O foro, integrado por asociacións, grupos de interese e Estados membros, e presidido pola Comisión Europea, decidiu que o hidróxeno verde debería considerarse unha cadea de valor industrial estratéxica para Europa. Considérase que o hidróxeno verde é todo o que provén de fontes de enerxía renovables.

Co obxectivo de apoiar esta cadea de valor industrial, a Comisión Europea promove actualmente unha iniciativa IPCEI . Os proxectos IPCEI están suxeitos ao cumprimento dos termos da comunicación da Comisión Europea (2014 / C 188/02), publicada no DOUE do 20 de xuño de 2014.

Esta comunicación explica os requisitos para que un proxecto poida ser elixido como IPCEI , e para iso require, entre outros, que o proxecto:

 1. Contribuír dun xeito concreto, claro e identificable a un ou varios obxectivos da UE , ter un impacto significativo na competitividade, o crecemento sostible e a creación de valor en toda a Unión.
 2. Implicar a varios Estados membros que traballan xuntos para deseñar un gran proxecto integrado.
 3. Hai cofinanciamento por parte dos beneficiarios.
 4. Os beneficios non se limitan ás empresas ou sectores en cuestión, senón a toda a economía ou sociedade europea a través de efectos indirectos positivos.

Aviso de expresións de interese

O obxectivo deste aviso de expresión de interese é identificar proxectos asociados coa industria manufacturera que poden participar nunha IPCEI iniciativa de hidróxeno verde.

O IPCEI pode representar unha importante contribución ao crecemento económico, á creación de emprego e á competitividade da industria e da economía da Unión Europea, tendo en conta os efectos positivos sobre a transferencia sobre o mercado interior e a sociedade.

A expresión de interese identificará as entidades do territorio español que desenvolvan proxectos de fabricación industrial na cadea de valor de hidróxeno verde e que poidan participar nun importante Proxecto de interese común europeo (IPCEI) dirixido a acelerar o desenvolvemento do Sector industrial de hidróxeno en toda a cadea de valor.

Considéranse que os proxectos teñen que cubrir algún aspecto industrial da cadea de valor de hidróxeno: produción, almacenamento, transporte e distribución de hidróxeno, usos industriais de hidróxeno, usos de hidróxeno para a mobilidade ou usos de hidróxeno renovable para redes , entre outros.

O obxectivo é identificar proxectos de I + D + i de empresas da industria manufacturera, tanto en proceso como en produtos que permitan combinar o desenvolvemento dunha oferta industrial competitiva co despregamento dos usos de hidróxeno e / ou a infraestrutura asociada. Os proxectos deberán cubrir algunhas das fases do I + D + i e / ou o primeiro despregamento industrial (FID: Primeiro Despliegue industrial ) sempre que se deriva dunha actividade I + D .

O primeiro despregamento industrial enténdese por aqueles investimentos que impliquen a transición das instalacións piloto a unha escala maior ou os primeiros equipos e instalacións do seu tipo que cubran as etapas posteriores á liña piloto, incluída a fase experimental ou de proba, pero non produción en masa.

Actualmente non hai un programa de financiamento específico para estes proxectos en apoio da súa participación nun posible IPCEI europeo . En calquera caso, as empresas terán á súa disposición as chamadas de calquera das liñas horizontais de axuda ou financiamento existentes en calquera momento por calquera administración para proxectos de I + D + i < / abbr>, e para o que deben seguir a tramitación debida e requirida nas súas respectivas chamadas e cumprir as súas condicións e requisitos. A participación nesta notificación de expresión de interese non implica o acceso a financiamento e as empresas, se é o caso, poden seguir os procedementos establecidos de cada liña de axuda á que poidan optar.

Requisitos que deben cumprir os proxectos sometidos a esta expresión de interese

 • O proxecto debe ter un carácter innovador importante ou proporcionar un valor engadido significativo en termos de I + D + i . Debe identificarse o nivel da cadea de valor na que se desenvolve o proxecto.
 • Os proxectos que inclúan un primeiro despregamento industrial deben permitir o desenvolvemento de novos produtos ou servizos cun alto contido de investigación ou o desenvolvemento dun proceso de produción fundamentalmente innovador. Non se consideran actualizacións regulares sen unha dimensión innovadora das instalacións existentes e o desenvolvemento de novas versións de produtos existentes IPCEI .
 • Os beneficios do proxecto non deberían limitarse ás empresas ou ao sector directamente interesado, senón que deberían ser de maior relevancia e aplicación na economía ou sociedade europea a través de efectos positivos claramente definidos, dun xeito concreto e identificable, noutros niveis da cadea de valor industrial de hidróxeno verde, no mercado ou na súa utilización por outros sectores.
 • O beneficiario debe participar no cofinanciamento do proxecto.
 • A empresa debe comprometerse a difundir os novos coñecementos adquiridos no contexto do traballo financiado máis aló dos seus únicos clientes e provedores. O proxecto debe permitir a ampla difusión dos coñecementos adquiridos, estean protexidos ou non por un título ou un dereito de propiedade intelectual. A difusión terá lugar máis aló dos socios do proxecto en toda a Unión Europea. Débense explicar e detallar os mecanismos de difusión dos coñecementos adquiridos.
 • O proxecto debe poder desenvolverse en colaboración con outras empresas e será necesario asistir ás reunións de coordinación do posible IPCEI en Bruxelas ou naquelas cidades que determinar. Debe demostrarse que o proxecto se pode integrar e complementar con outros proxectos noutros niveis da cadea de valor.
 • A empresa debe estar validamente constituída e non estar suxeita a unha orde xudicial para recuperar axudas consideradas ilegais e incompatibles no contexto dunha decisión da Comisión Europea. A compañía non debería ter dificultades no sentido das directrices da Comisión Europea sobre axuda para o rescate e reestruturación de empresas en dificultade
 • Explique por que o proxecto é importante para os obxectivos de desenvolvemento da cadea de valor industrial de hidróxeno no UE e a súa contribución ao UE e a súa economía.
 • Debe ter un risco tecnolóxico ou financeiro moi alto que debe ser detallado e explicado.
 • O proxecto debe ter un efecto incentivo, é dicir, provocar un cambio no comportamento do beneficiario para que aumente o seu grao de actividade a partir de I + D + i . Non se considera que a axuda ofreza incentivos ao beneficiario en todos aqueles casos en que a actividade de I + D + i xa comezou antes da presentación da solicitude de axuda.
 • O orzamento mínimo do proxecto debe ser de 100.000 €

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo pode nomear, da lista resultante de empresas e entidades interesadas, aquelas empresas elixibles que cumpran todas as condicións expostas anteriormente, co obxectivo da súa posible integración nos grupos de traballo. e reunións entre entidades europeas para a constitución dun IPCEI .

Durante o proceso de formación do IPCEI , as empresas españolas seleccionadas e o resto de empresas europeas deberán, no seu caso, preparar un documento conxunto que xustifique a necesidade dun IPCEI para o hidróxeno. Este documento debe ser revisado e, no seu caso, aprobado pola Comisión Europea como condición precedente ao lanzamento do IPCEI .

Ademais, os proxectos presentados deberán seguir un proceso de notificación antes de que a Comisión Europea se coordine entre todos os Estados membros. A Comisión avaliará a idoneidade de cada un dos proxectos para participar no IPCEI . Noutras palabras, a participación dos proxectos seleccionados no IPCEI en Europa estará suxeita á decisión final da Comisión. A participación final no IPCEI non implica necesariamente obter axuda financeira.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día luns, 15 de xuño de 2020

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: sganalisissectores@mincotur.es indicando no asunto: "Nombre de la empresa/entidad - Proyecto PIICE"

Deben enviar as súas propostas de proxecto para I + D + i ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo especificando:

 • Datos : información da empresa, nome da compañía, representante e contacto.
 • Adxunto ao correo Proposta de proxecto, segundo un formato preestablecido.

A ausencia de información requirida no documento de proposta do proxecto ou o incumprimento dos requisitos anteriores descartala.

As empresas interesadas deben enviar as súas propostas de proxectos ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ata o 15 de xuño (10:00 am)

Anexos