Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Objectius de la norma

La Comissió Europea va llançar l'any 2018 el Fòrum Estratègic per als projectes importants d'interès comú europeu amb l'objectiu d'establir una metodologia que permetés identificar les cadenes de valor estratègiques industrials per a la UE. Dit Fòrum, compost per associacions, grups d'interès i els Estats Membres, i presidit per la Comissió Europea, va decidir que l'hidrogen verd havia de considerar-se una cadena de valor estratègica industrial per a Europa. Es considera hidrogen verd tot aquell que prové de fonts d'energia renovables.

Amb l'objectiu de donar suport a aquesta cadena de valor industrial, la Comissió Europea està actualment impulsant una iniciativa IPCEI. Els projectes IPCEI estan subjectes a l'acompliment dels termes de la Comunicació de la Comissió Europea (2014 / C 188/02), publicada al DOUE de 20 de juny de 2014.

Aquesta Comunicació explicita els requisits perquè un projecte sigui elegible com IPCEI, i per això requereix, entre altres, que el projecte:

 1. Contribueixi de manera concreta, clara i identificable a un o més objectius de la UE, tingui un impacte significatiu en la competitivitat, en el creixement sostenible i en la creació de valor en tota la Unió.
 2. Involucri diversos estats membres que treballen junts per dissenyar un gran projecte integrat.
 3. Hi hagi cofinançament per part dels beneficiaris.
 4. Hi hagi cofinançament per part dels beneficiaris.

Avís de manifestacions d'interès

L'objectiu d'aquest avís de manifestació d'interès és identificar projectes associats a la indústria manufacturera susceptibles de participar en una iniciativa IPCEI d'hidrogen verd.

Els IPCEI poden representar una important contribució a l'creixement econòmic, a la creació d'ocupació i la competitivitat de la indústria i l'economia de la Unió Europea, tenint en compte els efectes d'arrossegament positius en el mercat interior i la societat.

La manifestació d'interès permetrà identificar en el territori espanyol a les entitats que desenvolupen projectes industrials manufacturers de la cadena de valor de l'hidrogen verd i que podrien participar en un Projecte important d'interès comú europeu (IPCEI) destinat a accelerar el desenvolupament de el sector industrial de l' hidrogen en tota la cadena de valor.

Es considera que els projectes han de cobrir algun aspecte industrial de la cadena de valor de l'hidrogen: producció, emmagatzematge, transport i distribució d'hidrogen, usos industrials de l'hidrogen, usos de l'hidrogen per a la mobilitat o usos de l'hidrogen renovable per a xarxes, entre d'altres.

L'objectiu és identificar projectes de I+D+i d'empreses de la indústria manufacturera, tant en procés com en productes que permetin combinar el desenvolupament d'una oferta industrial competitiva amb el desplegament dels usos de l'hidrogen i / o la infraestructura associada. Els projectes hauran de cobrir alguna de les fases de la I+D+i i / o del primer desplegament industrial (FID: First Industrial Deployment) sempre que aquest es derivi d'una actividada d'I + D.

S'entén com a primer desplegament industrial aquelles inversions que suposin la transició d'instal·lacions pilot a una escala major o els primers equips i instal·lacions del seu tipus que cobreixen les etapes posteriors a la línia pilot, inclosa l'etapa experimental o de prova, però no la producció en massa.

No existeix en aquest moment cap programa de finançament específic per a aquests projectes en suport de la seva participació en un possible IPCEI europeu. En qualsevol cas, les empreses tindran a la seva disposició les convocatòries de qualsevol de les línies horitzontals d'ajuda o finançament existents en cada moment per qualsevol administració per a projectes d'I+D+i, i per a les que hauran de seguir la tramitació deguda i exigida en seves convocatòries respectives i complir amb les seves condicions i requisits. La participació en aquest avís de manifestació d'interès no implica l'accés a finançament i les empreses en el seu cas podran seguir els procediments establerts de cada línia d'ajuts a la que puguin optar.

Requisits que han de complir els projectes presentats a aquesta manifestació d'interès

 • El projecte ha de tenir un important caràcter innovador o aportar un important valor afegit en termes d'I+D+i. S'ha d'identificar el nivell de la cadena de valor en el qual es desenvolupa el projecte.
 • Els projectes que incloguin un primer desplegament industrial han de permetre que es desenvolupin productes o serveis nous amb un elevat contingut d'investigació o que es desenvolupi un procés de producció fonamentalment innovador. Les actualitzacions regulars sense una dimensió innovadora d'instal·lacions existents i el desenvolupament de noves versions de productes existents no es consideren IPCEI.
 • Els beneficis de el projecte no s'han de limitar a les empreses o als el sector directament interessats, sinó que han de ser de major rellevància i aplicació en l'economia o societat europees a través d'efectes d'arrossegament positius definits clarament, de manera concreta i identificable, sobre altres nivells de la cadena de valor industrial de l'hidrogen verd, sobre el mercat o sobre la seva utilització per altres sectors.
 • El beneficiari ha de participar en el cofinançament de el projecte.
 • L'empresa s'ha de comprometre a difondre els nous coneixements adquirits en el context de la feina finançat més enllà dels seus únics clients i proveïdors. El projecte ha de permetre l'àmplia difusió dels coneixements adquirits, estiguin o no protegits per un títol o un dret de propietat intel·lectual. La difusió tindrà lloc més enllà dels socis de el projecte en tota la Unió Europea. Els mecanismes de difusió de el coneixement adquirit han de ser explicats i detallats.
 • El projecte ha de poder desenvolupar-se en col·laboració amb altres empreses i caldrà assistir a les reunions de coordinació de l'possible IPCEI a Brussel·les oa aquelles ciutats que es detemine. S'ha de demostrar que el projecte es pot integrar i complementar amb altres projectes d'altres nivells de la cadena de valor.
 • L'empresa haurà d'estar vàlidament constituïda, no estar subjecta a una ordre judicial per recuperar ajudes que s'hagi considerat il·legals i incompatibles en el context d'una decisió de la Comissió Europea. L'empresa no ha de tenir dificultats en el sentit de les directrius de la Comissió Europea sobre ajudes per al rescat i la reestructuració d'empreses en crisi.
 • S'ha d'explicar per què el projecte és important per als objectius de desenvolupament de la cadena de valor industrial de l'hidrogen verd a la UE i la seva aportació a la UE i la seva economia.
 • Ha de tenir un risc tecnològic o financer molt elevat que haurà de detallar i explicar-se.
 • El projecte haurà de tenir un efecte incentivador, és a dir, provocar un canvi en el comportament de l'beneficiari tal que aquest incrementi el seu grau d'activitat d'I+D+i. Es considera que les ajudes no ofereixen incentius a beneficiari en tots aquells casos en què l'activitat d'I+D+i ja s'ha iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.
 • El pressupost mínim dels projectes ha de ser de 100.000 €

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme podrà nominar, de la llista resultant d'empreses i entitats interessades, a aquelles empreses elegibles que hagin complert amb totes les condicions exposades anteriorment, amb l'objectiu de la seva possible integració en els grups de treball i reunions entre entitats europees per a la constitució d'un IPCEI.

Durant el procés de formació de l'IPCEI, les empreses espanyoles seleccionades i la resta d'empreses europees hauran, si escau, elaborar un document conjunt que justifiqui la necessitat d'un IPCEI d'hidrogen. Aquest document haurà de ser revisat i, si s'escau, aprovat per la Comissió Europea com a condició prèvia a l'llançament de l'IPCEI.

Addicionalment, els projectes presentats hauran de si és el cas seguir un procés de notificació davant la Comissió Europea coordinat entre tots els estats membres. La Comissió avaluarà la idoneïtat de cada un dels projectes per participar en el IPCEI. És a dir, la participació dels projectes seleccionats en el IPCEI europeu estarà supeditada a la decisió final de la Comissió. La participació final al IPCEI no implica necessàriament l'obtenció d'ajudes financeres.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dilluns, 15 de juny de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: sganalisissectores@mincotur.es indicant a l'assumpte: "Nombre de la empresa/entidad - Proyecto PIICE"

Han de presentar les seves propostes de projectes de R + D + I a l'Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme especificant:

 • Dades: Empresa, raó social, representant i dades de contacte.
 • Adjuntant a l'correu la Proposta de Projecte, segons format preestablert.

L'absència de qualsevol informació exigida en el document de proposta de projecte o el no compliment dels requisits anteriors suposarà el descart d'ell mateix.

Les empreses interessades han de presentar les seves propostes de projectes a l'Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme fins al dia 15 de juny (10.00 am)

Annexos