Detalle da participación pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Resumen

De conformidade co disposto no artigo 26.2 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, procédese a realizar a consulta pública previa á elaboración do proxecto de Orde pola que se actualizan o anexos I e II do Real Decreto 2028/86, do 6 de xuño, sobre as normas para a aplicación de determinadas Directivas da CEE, relativas á homologación de tipo de vehículos automóbiles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores e vehículos agrícolas, así como de partes e pezas dos este vehículos.

Antecedentes da norma

O Real Decreto 2028/1986, do 6 de xuño, polo que se establecen as normas para a aplicación das Directivas comunitarias relativas á homologación de vehículos, remolques, semirremolques e os seus partes e as súas pezas, establece os requisitos técnicos para a homologación dos vehículos a motor. O Anexos I e II da citada disposición foron obxecto de numerosas actualizacións, co fin de incorporar aquelas disposicións da Unión Europea (UE) que non resultaban directamente aplicables nos Estados Membros e manter a regulación nacional actualizada de conformidade cos avances técnicos no ámbito dos vehículos de motor.

No ámbito da homologación de vehículos a motor, os regulamentos, de aplicación directa nos Estados Membros, substituíron paulatinamente ás directivas como instrumento elixido os lexisladores para o establecemento das condicións harmonizadas a nivel da UE. A lexislación mediante regulamentos no ámbito da UE elimina a necesidade de transposición, ao ser estes directamente aplicables nos Estados Membros.

Con todo, determinados procedementos de autorización a nivel nacional e que non se atopan harmonizados a nivel da UE, como poden ser as transformacións nos vehículos despois da matriculación, a autorización para a matriculación de vehículos usados procedentes doutros países, a homologación de categorías de vehículos non harmonizadas (máquina automotriz, tractocarro, motocultor, …) ou a homologación nacional de series curtas/individual, refiren a os requisitos de homologación harmonizados a nivel UE, a través do Real Decreto 2028/1986, do 6 de xuño.

É por iso que, co fin de manter aliñados os requisitos técnicos esixibles para determinados procesos de autorización a nivel nacional, cos establecidos de maneira harmonizada na UE para a homologación de vehículos novos, procede actualizar o Anexos I e II do Real Decreto 2028/1986, do 6 de xuño.

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

Esta norma pretende manter actualizados os requisitos técnicos para a autorización nacional da circulación de determinados vehículos, en liña cos requisitos harmonizados a nivel internacional, no ámbito de Nacións Unidas, e da Unión Europea. Dita regulamentación atópase en constante evolución, feito que supón a incorporación de modificacións nas especificacións e nos procedementos de ensaios, así como a inclusión de novas tecnoloxías e sistemas de seguridade presentes nos vehículos, con base nun maior coñecemento dos riscos asociados ao uso real dos vehículos.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

Con posterioridade á última actualización, publicada o 9 de maio de 2020 complementada coa corrección de erratas publicada o 15 de maio de 2020, foron aprobados diversos Regulamentos (UE) do Parlamento Europeo e do Consello, Regulamentos da Comisión que desenvolven os mesmos e Regulamentos das Nacións Unidas.

Entre eles merece especial mención o Regulamento (UE) 2019/2144 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de novembro de 2019, relativo aos requisitos de homologación de tipo dos vehículos de motor e dos seus remolques, así como dos sistemas, compoñentes e unidades técnicas independentes destinados a eses vehículos, no que respecta á súa seguridade xeral e á protección dos ocupantes dos vehículos e dos usuarios vulnerables da vía pública, polo que se modifica o Regulamento (UE) 2018/858 do Parlamento Europeo e do Consello e derróganse os Regulamentos (CE) n.ou 78/2009, (CE) n.ou 79/2009 e (CE) n.ou 661/2009 do Parlamento Europeo e do Consello e os Regulamentos (CE) n.ou 631/2009, (UE) n.ou 406/2010, (UE) n.ou 672/2010, (UE) n.ou 1003/2010, (UE) n.ou 1005/2010, (UE) n.ou 1008/2010, (UE) n.ou 1009/2010, (UE) n.ou 19/2011, (UE) n.ou 109/2011, (UE) n.ou 458/2011, (UE) n.ou 65/2012, (UE) n.ou 130/2012, (UE) n.ou 347/2012, (UE) n.ou 351/2012, (UE) n.ou 1230/2012 e (UE) 2015/166 da Comisión.

O citado Regulamento, de aplicación para vehículos para o transporte de persoas, mercadorías, así como dos seus remolques (categorías M, N e Ou) establece os requisitos de seguridade xeral dos vehículos. Será de aplicación desde o 6 de xullo de 2022 e inclúe novos requisitos que mellorarán excesivamente a seguridade dos ocupantes dos vehículos e do resto de usuarios da vía, con especial atención aos usuarios vulnerables. Entre os novos sistemas de seguridade obrigatorios nos vehículos inclúese, entre outros, o asistente intelixente de velocidade, a freada de emerxencia, o rexistrador de datos de incidencias ou o sistema de emerxencia de mantemento de carril.

Así mesmo, foron publicados diversos regulamentos en materia de emisións que modifican as condicións existentes para os en condicións reais de circulación e en laboratorio (ensaio WLTP), así como para os ensaios en laboratorio para vehículos lixeiros ou a certificación das emisións de CO2 en vehículos pesados.

Os cambios regulamentarios non se restrinxen, con todo, ao ámbito dos vehículos M, N, Ou. Tamén se aprobaron diversos regulamentos aplicables aos vehículos de 2 e 3 rodas e cuadriciclos, así como para os vehículos agrícolas e forestais.

Por tanto, considérase necesario unha nova revisión do anexos I e II do Real Decreto 2028/1986, do 6 de xuño.

Adicionalmente e co fin de manter a uniformidade na regulación nacional así como coa comunitaria na materia, procede actualizar tamén o formato do apéndice 5 do anexos III (categorías M e N) e IV (categoría Ou) do Real Decreto 750/2010, do 4 de xuño, polo que se regulan os procedementos de homologación de vehículos de motor e os seus remolques, máquinas autopropulsadas ou remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes e pezas dos este vehículos, en liña coa nova ordenación dos actos regulamentarios establecida no Regulamento (UE) 2019/2144, do 27 de novembro de 2019.

Obxectivos da norma

Actualización ao progreso técnico dos requisitos de autorización á posta en servizo de vehículos, en liña cos desenvolvementos regulamentarios a nivel europeo.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

O desenvolvemento de requisitos técnicos específicos a nivel nacional para determinados aspectos de seguridade e eficacia ambiental do vehículo non se considera adecuado desde a perspectiva da eficiencia na elaboración regulamentaria. Tampouco desde o lado da cobertura da demanda, pois xeraría para os fabricantes unha carga adicional ao requirir solucións de deseño particularizadas para o mercado nacional, o que se adoita traducir en maiores custos. No seu lugar, considérase máis apropiado partir dos requisitos harmonizados e, coas particularizaciones adecuadas onde sexa estritamente necesario, adaptalos ás condicións específicas a nivel nacional.

Non hai alternativa non regulatoria.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 11 de xaneiro de 2022 ata o día venres, 28 de xaneiro de 2022

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: participacion_csegind@mincotur.es indicando en el asunto: "Proyecto de Orden por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/86"

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública.

As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose para estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.