DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Resumen

De conformitat amb el que es disposa en l'article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, es procedeix a realitzar la consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte d'Ordre per la qual s'actualitzen els annexos I i II del Reial decret 2028/86, de 6 de juny, sobre les normes per a l'aplicació de determinades Directives de la CEE, relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semirremolques, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces d'aquests vehicles.

Antecedents de la norma

El Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació de les Directives comunitàries relatives a l'homologació de vehicles, remolcs, semirremolques i les seves parts i les seves peces, estableix els requisits tècnics per a l'homologació dels vehicles a motor. Els Annexos I i II de la citada disposició han estat objecte de nombroses actualitzacions, a fi d'incorporar aquelles disposicions de la Unió Europea (UE) que no resultaven directament aplicables en els Estats Membres i mantenir la regulació nacional actualitzada de conformitat amb els avanços tècnics en l'àmbit dels vehicles de motor.

En l'àmbit de l'homologació de vehicles a motor, els reglaments, d'aplicació directa en els Estats Membres, han substituït gradualment a les directives com a instrument triat pels legisladors per a l'establiment de les condicions harmonitzades a nivell de la UE. La legislació mitjançant reglaments en l'àmbit de la UE elimina la necessitat de transposició, en ser aquests directament aplicables en els Estats Membres.

No obstant això, determinats procediments d'autorització a nivell nacional i que no es troben harmonitzats a nivell de la UE, com poden ser les transformacions en els vehicles després de la matriculació, l'autorització per a la matriculació de vehicles usats procedents d'altres països, l'homologació de categories de vehicles no harmonitzades (màquina automotriz, tractocarro, motocultor, …) o l'homologació nacional de sèries curtes/individual, refereixen als requisits d'homologació harmonitzats a nivell UE, a través del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny.

És per això que, a fi de mantenir alineats els requisits tècnics exigibles para determinats processos d'autorització a nivell nacional, amb els establerts de manera harmonitzada en la UE per a l'homologació de vehicles nous, procedeix actualitzar els Annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

Aquesta norma pretén mantenir actualitzats els requisits tècnics per a l'autorització nacional de la circulació de determinats vehicles, en línia amb els requisits harmonitzats a nivell internacional, en l'àmbit de Nacions Unides, i de la Unió Europea. Aquesta reglamentació es troba en constant evolució, fet que suposa la incorporació de modificacions en les especificacions i en els procediments d'assajos, així com la inclusió de noves tecnologies i sistemes de seguretat presents en els vehicles, sobre la base d'un major coneixement dels riscos associats a l'ús real dels vehicles.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Amb posterioritat a l'última actualització, publicada el 9 de maig de 2020 complementada amb la correcció d'errates publicada el 15 de maig de 2020, han estat aprovats diversos Reglaments (UE) del Parlament Europeu i del Consell, Reglaments de la Comissió que desenvolupen els mateixos i Reglaments de les Nacions Unides.

Entre ells mereix especial esment el Reglament (UE) 2019/2144 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, relatiu als requisits d'homologació de tipus dels vehicles de motor i dels seus remolcs, així com dels sistemes, components i unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles, pel que fa a la seva seguretat general i a la protecció dels ocupants dels vehicles i dels usuaris vulnerables de la via pública, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/858 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen els Reglaments (CE) n.o 78/2009, (CE) n.o 79/2009 i (CE) n.o 661/2009 del Parlament Europeu i del Consell i els Reglaments (CE) n.o 631/2009, (UE) n.o 406/2010, (UE) n.o 672/2010, (UE) n.o 1003/2010, (UE) n.o 1005/2010, (UE) n.o 1008/2010, (UE) n.o 1009/2010, (UE) n.o 19/2011, (UE) n.o 109/2011, (UE) n.o 458/2011, (UE) n.o 65/2012, (UE) n.o 130/2012, (UE) n.o 347/2012, (UE) n.o 351/2012, (UE) n.o 1230/2012 i (UE) 2015/166 de la Comissió.

El citat Reglament, d'aplicació per a vehicles per al transport de persones, mercaderies, així com dels seus remolcs (categories M, N i O) estableix els requisits de seguretat general dels vehicles. Serà aplicable des del 6 de juliol de 2022 i inclou nous requisits que milloraran en gran manera la seguretat dels ocupants dels vehicles i de la resta d'usuaris de la via, amb especial atenció als usuaris vulnerables. Entre els nous sistemes de seguretat obligatoris en els vehicles s'inclou, entre uns altres, l'assistent intel·ligent de velocitat, la frenada d'emergència, el registrador de dades d'incidències o el sistema d'emergència de manteniment de carril.

Així mateix, han estat publicats diversos reglaments en matèria d'emissions que modifiquen les condicions existents pels en condicions reals de circulació i en laboratori (assaig WLTP), així com per als assajos en laboratori per a vehicles lleugers o la certificació de les emissions de CO2 en vehicles pesats.

Els canvis reglamentaris no es restringeixen, no obstant això, a l'àmbit dels vehicles M, N, O. També s'han aprovat diversos reglaments aplicables als vehicles de 2 i 3 rodes i cuadriciclos, així com per als vehicles agrícoles i forestals.

Per tant, es considera necessari una nova revisió dels annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny.

Addicionalment i a fi de mantenir la uniformitat en la regulació nacional així com amb la comunitària en la matèria, procedeix actualitzar també el format de l'apèndix 5 dels annexos III (categories M i N) i IV (categoria O) del Reial decret 750/2010, de 4 de juny, pel qual es regulen els procediments d'homologació de vehicles de motor i els seus remolcs, màquines autopropulsadas o remolcades, vehicles agrícoles, així com de sistemes, parts i peces d'aquests vehicles, en línia amb la nova ordenació dels actes reglamentaris establerta en el Reglament (UE) 2019/2144, de 27 de novembre de 2019.

Objectius de la norma

Actualització al progrés tècnic dels requisits d'autorització a la posada en servei de vehicles, en línia amb els desenvolupaments reglamentaris a nivell europeu.

Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

El desenvolupament de requisits tècnics específics a nivell nacional para determinats aspectes de seguretat i eficàcia mediambiental del vehicle no es considera adequat des de la perspectiva de l'eficiència en l'elaboració reglamentària. Tampoc des del costat de la cobertura de la demanda, doncs generaria per als fabricants una càrrega addicional en requerir solucions de disseny particularitzades per al mercat nacional, la qual cosa se sol traduir en majors costos. En el seu lloc, es considera més apropiat partir dels requisits harmonitzats i, amb les particularitzacions adequades on sigui estrictament necessari, adaptar-los a les condicions específiques a nivell nacional.

No hi ha alternativa no regulatòria.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 11 de gener de 2022 fins al dia divendres, 28 de gener de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública.

Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.