Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Real Decreto 244/2019, do 5 de abril, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica, introduciu unha serie de medidas de impulso do autoconsumo, modificando o artigo 9 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico na definición de autoconsumo e as súas modalidades (con ou sen excedentes) e o réxime económico e administrativo que lles resulta de aplicación. Como consecuencia desta actualización normativa, resulta necesario adaptar o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión para garantir a seguridade das este instalacións.

Así mesmo, faise necesario o desenvolvemento dunha Instrución Técnica Complementaria (ITC) específica para as instalacións de sistemas de corrente continua que formen parte da instalación interior dun consumidor ou dun xerador de electricidade conectado á rede de distribución ou á instalación interior do consumidor.

O obxectivo principal, por tanto, é adaptar a regulamentación de seguridade das instalacións de baixa tensión á novo paradigma de xeneralización do autoconsumo. En concreto, apróbase unha nova Instrución Técnica Complementaria (ITC) relativa ás instalacións de sistemas de corrente continua.

O proxecto de real decreto consta dunha parte expositiva, tres artigos, unha disposición adicional, cinco disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria única e tres disposicións finais.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 31 de agosto de 2022 ata o día venres, 30 de setembro de 2022

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_csegind@mincotur.es indicando no asunto: "Proyecto Real Decreto. ITC BT-53, del Rgto. Electrotécnico de Baja Tensión"

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la presente disposición se somete al trámite de audiencia pública.

As observacións deberán remitirse por correo ordinario á Subdirección Xeral de Calidade e Seguridade Industrial (Pº da Castelá, 160 - planta 12, 28071 Madrid).

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado, facendo constar nelas:

  • Nome e apelidos/denominación ou razón social do participante.
  • Organización ou asociación (se corresponde).
  • Contacto (correo electrónico).

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado, deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose para estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.

Anexos