Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsumo d'energia elèctrica, va introduir una sèrie de mesures d'impuls de l'autoconsumo, modificant l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric en la definició d'autoconsumo i les seves modalitats (amb o sense excedents) i el règim econòmic i administratiu que els resulta d'aplicació. Com a conseqüència d'aquesta actualització normativa, resulta necessari adaptar el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per garantir la seguretat d'aquestes instal·lacions.

Així mateix, es fa necessari el desenvolupament d'una Instrucció Tècnica Complementària (ITC) específica per a les instal·lacions de sistemes de corrent continu que formin part de la instal·lació interior d'un consumidor o d'un generador d'electricitat connectat a la xarxa de distribució o a la instal·lació interior del consumidor.

L'objectiu principal, per tant, és adaptar la reglamentació de seguretat de les instal·lacions de baixa tensió al nou paradigma de generalització de l'autoconsumo. En concret, s'aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) relativa a les instal·lacions de sistemes de corrent continu.

El projecte de reial decret consta d'una part expositiva, tres articles, una disposició addicional, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria única i tres disposicions finals.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 31 d’agost de 2022 fins al dia divendres, 30 de setembre de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es indicant a l'assumpte: "Proyecto Real Decreto. ITC BT-53, del Rgto. Electrotécnico de Baja Tensión"

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la presente disposición se somete al trámite de audiencia pública.

Les observacions hauran de remetre's per correu ordinari a la Sotsdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial (Pº de la Castellana, 160 - planta 12, 28071 Madrid).

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat, fent constar en elles:

  • Nom i cognoms/denominació o raó social del participant.
  • Organització o associació (si correspon).
  • Contacte (correu electrònic).

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat, hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.

Annexos