Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

O Consello da Unión Europea acordou o 21 de xullo de 2020 un paquete de medidas de gran alcance, as cales axuntan o marco financeiro plurianual (MFP) para 2021-2027 e incorporan un instrumento europeo para a recuperación (Next Generation EU), cuxo elemento central é o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Para acceder aos recursos financeiros deste mecanismo, os Estados membros deben elaborar un plan orientado á recuperación. España presentou á Comisión Europea o seu Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (en diante, “Plan de Recuperación”), que foi aprobado por Decisión de Execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do Plan de Recuperación e Resiliencia de España do pasado 13 de xullo de 2021 (en diante, “CID” polas súas siglas en inglés).

De acordo con a CID, a liña de axudas regulada por este Real Decreto se incardina no marco do Compoñente 12 “Política Industrial España 2030”, Investimento 2 “Programa de Impulso da Competitividade e Sustentabilidade Industrial” do Plan de Recuperación. Este investimento inclúe a Liña de apoio a proxectos estratéxicos para a transición industrial, cuxo obxectivo principal é impulsar a transformación das cadeas de valor estratéxicas de sectores industriais con gran efecto tractor na economía, e aliñadas coa estratexia europea de ecosistemas industriais.

O Capítulo III do Título II do Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, recolle unha nova figura de colaboración público privada, os Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE). Dentro desta figura englóbanse proxectos tractores cun impacto transformador estrutural sobre sectores estratéxicos ou con fases de investigación e innovación disruptivas e ambiciosas, máis aló do estado da técnica no sector.

O Acordo polo que se declara como Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica a Descarbonización Industrial da Industria Manufacturera, aprobado polo Consello de Ministros o 27 de decembro de 2022, recoñece que se dan as circunstancias necesarias para declarar este proxecto como Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica, de acordo con o artigo 8 do Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

A memoria descritiva da Recuperación e Transformación Económica a Descarbonización Industrial da Industria Manufacturera (PERTE Descarbonización Industrial) prevé a creación de catro medidas transformadoras. A primeira delas é unha liña de axudas de actuación integral para a descarbonización da industria manufacturera, cuxo obxecto será a concesión de axudas en forma de préstamos, subvencións ou unha combinación de ambas, que poderá ser en concorrencia simple, para impulsar a redución de emisións directas dos procesos produtivos e a eficiencia enerxética das instalacións industriais, así como os proxectos de I+D+i dirixidos a desenvolver e escalar as tecnoloxías necesarias para lograr os obxectivos de descarbonización.

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

A industria manufacturera representa o 11,3% do PIB de España, pero, con todo, é responsable do 24% do consumo final enerxético, do 22% do consumo final de combustibles fósiles (tendo en conta só os usos enerxéticos) e do 21% do total das emisións de gases de efecto invernadoiro. Por tanto, a descarbonización dos seus procesos é esencial para lograr o obxectivo de neutralidade climática en 2050.

A industria realizou importantes esforzos en descarbonización, pero segue dependendo en gran medida dos combustibles fósiles, en especial naqueles procesos que requiren altas temperaturas. A situación e o ritmo de investimentos actual non son suficientes para lograr os obxectivos de loita contra o cambio climático para 2030 e 2050, polo que é necesario impulsar os investimentos industriais nesta dirección.

Esta norma sustanciará a primeira medida transformadora do PERTE Descarbonización Industrial.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

O obxectivo da norma é aprobar un réxime de axudas, en concorrencia simple, con portelo aberto de forma continua, para impulsar a descarbonización dos procesos da industria manufacturera no marco do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia.

Este réxime de axudas dirixirase ao apoio de proxectos estratéxicos de certo tamaño que poderán realizar empresas industriais manufactureras individualmente ou en colaboración con outras, podendo estar en Réxime de Dereitos de Emisión ou non. O obxectivo principal será apoiar investimentos para a redución de emisións nas instalacións industriais. En caso de consorcios, ademais das empresas industriais manufactureras, poderán participar nos mesmos outras empresas non necesariamente industriais que participen na consecución dos proxectos.

É necesaria a forma de Real Decreto para esta norma reguladora, co fin de poder responder á concesión directa por concorrencia simple das axudas que cumpran os requisitos e superen os limiares recolleitos neste real decreto.

Obxectivos da norma

O obxectivo da norma é aprobar un réxime de axudas, en concorrencia simple, con portelo aberto de forma continua, para impulsar a descarbonización dos procesos da industria manufacturera no marco do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia.

Este réxime de axudas dirixirase ao apoio de proxectos estratéxicos de certo tamaño que poderán realizar empresas industriais manufactureras individualmente ou en colaboración con outras, podendo estar en Réxime de Dereitos de Emisión ou non. O obxectivo principal será apoiar investimentos para a redución de emisións nas instalacións industriais. En caso de consorcios, ademais das empresas industriais manufactureras, poderán participar nos mesmos outras empresas non necesariamente industriais que participen na consecución dos proxectos.

É necesaria a forma de Real Decreto para esta norma reguladora, co fin de poder responder á concesión directa por concorrencia simple das axudas que cumpran os requisitos e superen os limiares recolleitos neste real decreto.

Posibles solucións alternativas, regulatorias e non regulatorias.

Non hai alternativa non regulatoria.

Esta norma é necesaria para a execución da primeira medida transformadora do PERTE Descarbonización Industrial.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

Non hai alternativa non regulatoria.

Esta norma é necesaria para a execución da primeira medida transformadora do PERTE Descarbonización Industrial.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 30 de decembro de 2022 ata o día luns, 30 de xaneiro de 2023

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: PERTEDescarbonizacion@mincotur.es

Só consideraranse as respostas nas que o remitente estea identificado.

Anexos