Detall de participació pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Antecedents de la norma

El Consell de la Unió Europea va acordar el 21 de juliol de 2020 un paquet de mesures de gran abast, les quals conjuminen el marc financer plurianual (MFP) per 2021-2027 i incorporen un instrument europeu per a la recuperació (Next Generation EU), l'element central de la qual és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Per accedir als recursos financers d'aquest mecanisme, els Estats membres han d'elaborar un pla orientat a la recuperació. Espanya va presentar a la Comissió Europea el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, “Pla de Recuperació”), que va ser aprovat per Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya del passat 13 de juliol de 2021 (d'ara endavant, “CID” per les seves sigles en anglès).

D'acord amb la CID, la línia d'ajudes regulada per aquest Reial decret s'incardina en el marc del Component 12 “Política Industrial Espanya 2030”, Inversió 2 “Programa d'Impuls de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial” del Pla de Recuperació. Aquesta inversió inclou la Línia de suport a projectes estratègics per a la transició industrial, que el seu objectiu principal és impulsar la transformació de les cadenes de valor estratègiques de sectors industrials amb gran efecte tractor en l'economia, i alineades amb l'estratègia europea d'ecosistemes industrials.

El Capítol III del Títol II del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, recull una nova figura de col·laboració públic privada, els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE). Dins d'aquesta figura s'engloben projectes tractors amb un impacte transformador estructural sobre sectors estratègics o amb fases de recerca i innovació disruptives i ambicioses, més enllà de l'estat de la tècnica en el sector.

L'Acord pel qual es declara com a Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica la Descarbonización Industrial de la Indústria Manufacturera, aprovat pel Consell de Ministres el 27 de desembre de 2022, reconeix que es donen les circumstàncies necessàries per declarar aquest projecte com a Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica, d'acord amb l'article 8 del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre.

La memòria descriptiva del Recuperació i Transformació Econòmica la Descarbonización Industrial de la Indústria Manufacturera (PERTE Descarbonización Industrial) preveu la creació de quatre mesures transformadores. La primera d'elles és una línia d'ajudes d'actuació integral per la descarbonización de la indústria manufacturera, l'objecte de la qual serà la concessió d'ajudes en forma de préstecs, subvencions o una combinació d'ambdues, que podrà ser en concurrència simple, per impulsar la reducció d'emissions directes dels processos productius i l'eficiència energètica de les instal·lacions industrials, així com els projectes de R+D+i dirigits a desenvolupar i escalar les tecnologies necessàries per aconseguir els objectius de descarbonización.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

La indústria manufacturera representa l'11,3% del PIB d'Espanya, però, no obstant això, és responsable del 24% del consum final energètic, del 22% del consum final de combustibles fòssils (tenint en compte solament els usos energètics) i del 21% del total de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, la descarbonización dels seus processos és essencial per aconseguir l'objectiu de neutralitat climàtica en 2050.

La indústria ha realitzat importants esforços en descarbonización, però segueix depenent en gran manera dels combustibles fòssils, especialment en aquells processos que requereixen altes temperatures. La situació i el ritme d'inversions actual no són suficients per aconseguir els objectius de lluita contra el canvi climàtic per 2030 i 2050, per la qual cosa és necessari impulsar les inversions industrials en aquesta adreça.

Aquesta norma substanciarà la primera mesura transformadora del PERTE Descarbonización Industrial.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L'objectiu de la norma és aprovar un règim d'ajudes, en concurrència simple, amb finestreta oberta de forma contínua, per impulsar la descarbonización dels processos de la indústria manufacturera en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència.

Aquest règim d'ajudes es dirigirà al suport de projectes estratègics de certa grandària que podran realitzar empreses industrials manufactureres individualment o en col·laboració amb unes altres, podent estar en Règim de Drets d'Emissió o no. L'objectiu principal serà recolzar inversions per a la reducció d'emissions en les instal·lacions industrials. En cas de consorcis, a més de les empreses industrials manufactureres, podran participar en els mateixos altres empreses no necessàriament industrials que participin en la consecució dels projectes.

És necessària la forma de Reial decret per a aquesta norma reguladora, amb la finalitat de poder respondre a la concessió directa per concurrència simple de les ajudes que compleixin els requisits i superin els llindars recollits en aquest reial decret.

Objectius de la norma

L'objectiu de la norma és aprovar un règim d'ajudes, en concurrència simple, amb finestreta oberta de forma contínua, per impulsar la descarbonización dels processos de la indústria manufacturera en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència.

Aquest règim d'ajudes es dirigirà al suport de projectes estratègics de certa grandària que podran realitzar empreses industrials manufactureres individualment o en col·laboració amb unes altres, podent estar en Règim de Drets d'Emissió o no. L'objectiu principal serà recolzar inversions per a la reducció d'emissions en les instal·lacions industrials. En cas de consorcis, a més de les empreses industrials manufactureres, podran participar en els mateixos altres empreses no necessàriament industrials que participin en la consecució dels projectes.

És necessària la forma de Reial decret per a aquesta norma reguladora, amb la finalitat de poder respondre a la concessió directa per concurrència simple de les ajudes que compleixin els requisits i superin els llindars recollits en aquest reial decret.

Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

No hi ha alternativa no regulatòria.

Aquesta norma és necessària per a l'execució de la primera mesura transformadora del PERTE Descarbonización Industrial.

Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

No hi ha alternativa no regulatòria.

Aquesta norma és necessària per a l'execució de la primera mesura transformadora del PERTE Descarbonización Industrial.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 30 de desembre de 2022 fins al dia dilluns, 30 de gener de 2023

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: PERTEDescarbonizacion@mincotur.es

Solament es consideraran les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Annexos