Seguridade Industrial: regulamentación aplicable a produtos e instalacións industriais

Este texto non ten valor xurídico.

Se non atopou a información que buscaba, pode expor unha consulta a través da Sede electrónica do Ministerio de Industria e Turismo (non é necesario certificado dixital).

Quen pode solicitar un certificado de conformidade de tipo con contrasinal español?
Un fabricante con instalacións produtivas en España (art.13 Real Decreto 97/2014).
¿Qué significa el marcado CE?
El marcado CE colocado en un producto o en los documentos que lo acompañan, indica que el producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas o Reglamentos Europeos que afectan a la comercialización de ese producto. Un producto con el marcado CE puede comercializarse en todo el territorio de la Unión Europea.

Si un reglamento hace referencia a una norma UNE que ha sido anulada por una nueva edición, ¿Cuál de las dos normas es necesario aplicar?
Se debe utilizar la norma que figura en el Reglamento o en las modificaciones o actualizaciones del Reglamento que se encuentren publicados en el Boletín Oficial del Estado en ese momento. No obstante lo anterior, algunos reglamentos señalan que, aunque no exista resolución expresa, se entenderá que también cumplen las exigencias reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figura en el listado de normas del reglamento, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente.

É obrigatorio o uso de normas harmonizadas?
En xeral, o uso das normas EN (norma europea) non é obrigatorio. É posible optar por outras solucións técnicas para cumprir os requisitos esenciais establecidos na Directiva pertinente. No caso dos produtos da construción o uso das normas harmonizadas é obrigatorio.
Se teño dúbidas ao realizar unha instalación, a quen debo preguntar?
A aplicación concreta ou a práctica de execución dun Regulamento de Seguridade Industrial é competencia das Comunidades Autónomas, e por tanto as consultas  concretas sobre a aplicación dun Regulamento de Seguridade Industrial a unha instalación en particular deben exporse ante as autoridades competentes en materia de Industria da Comunidade Autónoma onde estea radicada a citada instalación.
Todos os produtos que se comercializan, requiren da marcado CE?
Non. Unicamente aqueles produtos que entran dentro do obxecto e alcance de Directivas ou Regulamentos Europeos (de novo enfoque). Pode consultar as directivas que afectan a produtos no portal da Comisión europea.
Se un produto require da marcado CE, aplícalle só unha Directiva?
Un produto pode estar suxeito a máis dunha Directiva que determinan os requisitos específicos que o produto debe cumprir para poder realizar a marcado CE. No caso de que sexan de aplicación máis dunha Directiva, o produto debe cumprir os requisitos de cada unha das Directivas que lle afectan. Pode consultar as directivas que afectan a produtos no portal da Comisión europea.
Como saber se un produto ten que levar a marcado CE?
En cada unha das Directivas ou Regulamentos Europeos se específica o grupo de produtos aos que se dirixen e que ven afectados. Xeralmente, nos primeiros artigos das Directivas e Regulamentos defínense os produtos que ven afectados por estes requisitos. Pode consultar as directivas que afectan a produtos no portal da Comisión europea.

Como podo saber se unha norma é válida para unha determinada Directiva ou Regulamento?

A Comisión Europea publica no Diario Oficial da Unión Europea a listaxe de normas harmonizadas para unha determinada Directiva. Estas listaxes pódense consultar na páxina web da Comisión Europea (sección “Legislation and standards”).

Tamén nos anexos ZA das normas UNE (normas españolas) especifícase a aplicabilidade da norma fronte aos requisitos das Directivas para as cales se outorga presunción de conformidade.

As Directivas fan mención á “Documentación Técnica”. En que consiste esta documentación?
O fabricante ou o seu representante autorizado na Unión Europea deben xerar e manter a documentación técnica do produto ou o Dossier Técnico, requirido pola Directiva. Este dossier inclúe documentos que detallan o deseño e o desenvolvemento do produto, ensaios e probas realizadas, proceso de fabricación e controis, etc. Esta documentación pode manterse en formato papel ou electrónico e o seu contido especifícase en cada Directiva.
¿Qué es la Declaración de Conformidad y por qué es necesaria?
Antes de proceder al marcado CE de un producto, el fabricante debe realizar la “Declaración de Conformidad”. Esta Declaración es un documento en el que el fabricante, indica que el producto cumple con todos los requisitos esenciales de las directivas o reglamentos que sean de aplicación al producto.

Que debe conter a Declaración de Conformidade?

Cada Directiva establece o contido da Declaración de Conformidade. En xeral, todas inclúen a seguinte información:

  • Nome e dirección do fabricante.
  • Información sobre o produto, como nome comercial, marca, modelo, referencia, número de serie, etc.
  • O número do Organismo Notificado que interveu na Avaliación da Conformidade, se é o caso.
  • Data e sinatura da declaración.

Non existe un formato concreto para a Declaración de Conformidade, aínda que algunhas Directivas inclúen un modelo tipo nos seus anexos.

Que é un representante autorizado?
Un representante autorizado é calquera persoa física ou xurídica establecida na Unión Europea que estableceu un acordo por escrito co fabricante para actuar no seu nome en aspectos específicos relacionados coa marcado CE. O representante autorizado pode actuar tamén como importador ou distribuidor.
Queremos comercializar un producto con nuestro nombre comercial o marca y ya viene con el marcado CE, qué responsabilidad estamos asumiendo?
Si un representante autorizado, un distribuidor o importador quieren comercializar un producto con su propia marca, y dicho producto ya ostenta el marcado CE, asume la responsabilidad de dicho marcado, por lo tanto debe tener suficiente información sobre el diseño del producto, los controles de producción, etc. para asumir tal responsabilidad.
¿Qué productos pueden llevar el marcado CE?
Únicamente pueden llevar el marcado CE aquellos productos que se comercializan y están sujetos a Directivas o Reglamentos Europeos que expresamente obliguen a dicho marcado.

Quen é o responsable de colocar a marcado CE?
Con carácter xeral, o fabricante ou o importador é o que ten a responsabilidade de identificar a lexislación aplicable aos seus produtos. Os axentes económicos (fabricante, importador, distribuidor e representante autorizado) deben velar polo cumprimento destes requisitos que afectan á comercialización dos seus produtos.
Marcado CE de Produtos da Construción.

Acceda a toda a información sobre o Regulamento de Produtos da Construción (guías, documentos de preguntas frecuentes, listas de normas harmonizadas, etc.) nesta ligazón .

En especial, recoméndase ler o documento “Produtos de construción: Marcado CE Como se comproba?”, que contén a información básica sobre o Regulamento (UE) 305/2011, acerca de como se debe verificar a documentación relativa á marcado CE dos produtos de construción”.

Información sobre marcados CE fraudulentos e o falso selo “China Export”

En relación a este asunto indicar que non existe un selo oficial con significado “China Export” nos produtos procedentes de China nin constancia da imposición deste marcado nos produtos que se exportan desde ese país. Por tanto, alegar que unha marcado CE incorrecto corresponde á marca “Chinesa Export” non ten ningún fundamento.

No mercado europeo, para os produtos que estean obrigados a levar marcado CE pola lexislación europea, este marcado é obrigatorio, así como os requisitos e procedementos de avaliación requiridos, previa á posta do citado marcado CE. É importante destacar que, estas regras e condicións prohiben expresamente a colocación de marcados, signos ou inscricións que poidan inducir a confusión en canto ao significado ou a forma da marcado CE.

Por tanto, debe quedar claro que unha marcado CE que non cumpre coas regras e condicións legalmente establecidas non pode nin debe interpretarse por defecto como unha marca cun significado determinado, como o de “China Export” do que non se ten ningunha información oficial, senón como unha infracción da lexislación da Unión aplicable neses produtos.