Detall de participació pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles estableix en el seu article 8 que en la inspecció dels vehicles se seguiran els criteris tècnics descrits en el «Manual de procediment d'inspecció de les estacionis ITV» elaborat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (en l'actualitat Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme), d'acord amb els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

Així mateix, s'indica que el Manual serà actualitzat quan variïn els criteris tècnics d'inspecció, tant de caràcter nacional com a europeu o internacional en aquesta matèria.

La revisió que es presenta comprèn també aspectes que era necessari matisar o reformular en funció dels problemes pràctics que es presenten en aplicar el procediment d'inspecció.

Tots aquests canvis estan relacionats i documentats en l'apartat “control de canvis del document” del manual.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dijous, 17 de desembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Només seran considerades les respostes en els quals el remitent estigui degudament identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i en conseqüència de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos