Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Aquest projecte de reial decret pretén donar continuïtat a les ajudes a projectes de recerca i desenvolupament i innovació en l'àmbit del sector de la construcció naval, una vegada finalitzada la vigència del reial decret que les regulava el 31 de desembre de 2020, amb la finalitat de potenciar el caràcter innovador d'un sector fonamental en el teixit industrial de determinades regions espanyoles. A causa que, després del primer tràmit d'audiència i informació pública, s'han produït una sèrie de canvis que no són menors, s'inicia un segon tràmit d'audiència i informació pública.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 4 de febrer de 2021 fins al dia divendres, 26 de febrer de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: naval_primas@mincotur.es

Només seran considerades les observacions en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i, en conseqüència, de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos