Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Segundo datos da Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económico (“OCDE”), máis horas de traballo non se traducen nunha maior produtividade. Este organismo mide a produtividade laboral de cada país mediante o indicador PIB por hora traballada, que se mide en dólares estadounidenses e que ten en conta o total de horas traballadas de todas as persoas que participan no proceso de produción. Estes datos reflicten que hai países que traballan menos horas e, con todo, son máis produtivos.

Por iso, considérase oportuno fomentar a realización dunha serie de proxectos piloto de redución da xornada laboral que supoñan un impulso á produtividade en pequenas e medianas empresas industriais españolas, tan importantes para o noso tecido produtivo. Estes proxectos piloto, deberían reflectir unha redución de xornada mínima para un número de traballadores determinado segundo o tamaño da empresa, sen redución de retribucións salariais. Á súa vez, incorporarían unha serie de medidas organizativas e de procesos produtivos, así como accións de formación, que xeren unha mellora da produtividade que compense nos maiores custos salariais.

Prevense axudas directas de maneira temporal polos custos asumidos pola empresa como consecuencia da redución da xornada, así como polos custos de implementación de novas fórmulas organizativas e a formación que, a medio prazo, xeren ese incremento da produtividade que faga o piloto viable máis aló da súa duración.

Os proxectos pilotos deberían incorporar medidas organizativas ou formativas para optimizar o tempo de traballo a implementar durante toda a duración do proxecto piloto e indicadores que midan a mellora da evolución da produtividade do traballo na empresa ou centro de traballo que serán avaliados periodicamente.

Poderán financiarse parcialmente os custos salariais do persoal afectado pola redución da xornada laboral, os custos de formación relativa á optimización do tempo de traballo dos traballadores afectados á implementación do proxecto piloto, e os custos de colaboracións externas ou custos de persoal interno necesarios para o deseño ou redeseño de procesos afectados polo proxecto piloto e directamente vinculados á produción dos bens e servizos da empresa.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 22 de xullo de 2022 ata o día xoves, 18 de agosto de 2022

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_publica_sgipyme@mincotur.es indicando no asunto: "PROYECTO DE ORDEN REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL."

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante.
  • Organización o asociación (si corresponde).
  • Contacto (correo electrónico).

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán no confidenciales y de libre difusión. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

Anexos