Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Segons dades de l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (“OCDE”), més hores de treball no es tradueixen en una major productivitat. Aquest organisme mesura la productivitat laboral de cada país mitjançant l'indicador PIB per hora treballada, que es mesura en dòlars nord-americans i que té en compte el total d'hores treballades de totes les persones que participen en el procés de producció. Aquestes dades reflecteixen que hi ha països que treballen menys hores i, no obstant això, són més productius.

Per això, es considera oportú fomentar la realització d'una sèrie de projectes pilot de reducció de la jornada laboral que suposin un impuls a la productivitat en pequeño i mitges empreses industrials espanyoles, tan importants per al nostre teixit productiu. Aquests projectes pilot, haurien de reflectir una reducció de jornada mínima per a un nombre de treballadors determinat segons la grandària de l'empresa, sense reducció de retribucions salarials. Al seu torn, incorporarien una sèrie de mesures organitzatives i de processos productius, així com accions de formació, que generin una millora de la productivitat que compensi en els majors costos salarials.

Es preveuen ajudes directes de manera temporal pels costos assumits per l'empresa com a conseqüència de la reducció de la jornada, així com pels costos d'implementació de noves fórmules organitzatives i la formació que, a mitjà termini, generin aquest increment de la productivitat que faci el pilot viable més enllà de la seva durada.

Els projectes pilots haurien d'incorporar mesures organitzatives o formatives per optimitzar el temps de treball a implementar durant tota la durada del projecte pilot i indicadors que mesurin la millora de l'evolució de la productivitat del treball en l'empresa o centre de treball que seran avaluats periòdicament.

Podran finançar-se parcialment els costos salarials del personal afectat per la reducció de la jornada laboral, els costos de formació relativa a l'optimització del temps de treball dels treballadors afectats a la implementació del projecte pilot, i els costos de col·laboracions externes o costos de personal intern necessaris per al disseny o redissenyo de processos afectats pel projecte pilot i directament vinculats a la producció dels béns i serveis de l'empresa.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 22 de juliol de 2022 fins al dia dijous, 18 d’agost de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: participacion_publica_sgipyme@mincotur.es indicant a l'assumpte: "PROYECTO DE ORDEN REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL."

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante.
  • Organización o asociación (si corresponde).
  • Contacto (correo electrónico).

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán no confidenciales y de libre difusión. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

Annexos