Seguretat Industrial: reglamentació aplicable a productes i instal·lacions industrials

Aquest text no té valor jurídic.

Si no va trobar la informació que cercava, pot plantejar una consulta a través de la Seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme (no és necessari certificat digital).

Qui pot sol·licitar un certificat de conformitat de tipus amb contrasenya espanyola?
Un fabricant amb instal·lacions productives a Espanya (art.13 Reial decret 97/2014).
Quins requisits són necessaris per posar en servei un vehicle Isoterm/Refrigerant/Frigorífic/Calorífic?

Tot vehicle especial* ha de portar a bord un certificat de conformitat expedit al país signatari de l'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquests transports (ATP) en el qual aquest vehicle hagi estat matriculat o alternativament tenir fixada una placa de certificació de conformitat segons el model que figura en l'apèndix 3 de l'ATP.(art. 7 Reial decret 237/2000). 

(*) vehicle especial: Isoterno/Refrigerant/Frigorífic/Calorífic. 

ATP 

Què significa el marcat CE?
La marca CE col·locada en un producte o en els documents que ho acompanyen, indica que el producte compleix amb els requisits essencials de seguretat de les Directives Europees o de les normes tècniques EN (Normes europees) que afecten a la comercialització d'aquest producte. Un producte amb el marcat CE pot comercialitzar-se en tot el territori de la Unió Europea.
Si un reglament fa referència a una norma UNEIX que ha estat anul·lada per una nova edició, Quin de les dues normes és necessari aplicar?
S'ha d'utilitzar la norma que figura en el Reglament o en les modificacions o actualitzacions de norma que es trobin publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat en aquest moment. No obstant l'anterior, alguns reglaments assenyalen que, encara que no existeixi resolució expressa, s'entendrà que també compleixen les exigències reglamentàries l'edició de la norma posterior a la qual figura en el llistat de normes del reglament, sempre que la mateixa no modifiqui criteris bàsics  i es limiti a actualitzar assajos o incrementi la seguretat intrínseca del material corresponent.
Com puc sol·licitar la certificació de conformitat de tipus?

Ha de dirigir-se a un organisme de control legalment establert. La certificació de conformitat de tipus a Espanya l'emeten els organismes de control acreditats per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a mercaderies perilloses.

Pot consultar els acreditats en aquest camp en www.enac.es

L'òrgan de control li requerirà la documentació tècnica de la unitat i la selecció dels establiments per efectuar el control de conformitat de la producció. Aquest organisme efectuarà les proves/assajos necessaris per verificar la conformitat del dissenyo/prototip, generant les actes corresponents a les mateixes.

És necessari aclarir que quan siguin necessaris assajos en laboratoris, aquests han d'estar acreditats.

Cómo puedo obtener el certificado de conformidad de un vehículo especial* que va a ser matriculado en España?

Todo vehículo especial debe estar fabricado de conformidad con un tipo certificado según las especificaciones técnicas establecidas en el Real Decreto 237/2000.

El certificado de conformidad de la unidad a matricular se emite ante el resultado satisfactorio de la inspección inicial establecida en el art. 5.3 del citado Real Decreto

Este control se realiza por los organismos de control acreditados por ENAC en este campo reglamentario. Puede consultarlos en www.enac.es

Si la inspección es favorable, se procederá a la instalación de la placa del fabricante y a la emisión de la ficha de características del vehículo, tal como se establece en el art. 6 del Real Decreto 237/2000.

Por último el vehículo debe someterse a una inspección en una estación ITV para la expedición de su tarjeta ITV (si ésta no fue emitida por el fabricante). A esta inspección deberá presentarse el vehículo con su ficha de características y la placa de fabricante instalada.

(*) vehículo especial: Isotermo/Refrigerante/Frigorífico/Calorífico. 

És obligatori l'ús de normes harmonitzades?
En general, l'ús de les normes EN (norma europea) no és obligatori. És possible optar per altres solucions tècniques per complir els requisits essencials establerts en la Directiva pertinent. En el cas dels productes de la construcció l'ús de les normes harmonitzades és obligatori.
Si tinc dubtes en realitzar una instal·lació, a qui haig de preguntar?
L'aplicació concreta o la pràctica d'execució d'un Reglament de Seguretat Industrial és competència de les Comunitats Autònomes, i per tant les consultes  concretes sobre l'aplicació d'un Reglament de Seguretat Industrial a una instal·lació en particular han de plantejar-se davant les autoritats competents en matèria d'Indústria de la Comunitat Autònoma on estigui radicada la citada instal·lació.
Qué tramites debe realizar el organismo de control para emitir el certificado?

Una vez efectuadas todas las pruebas/ensayos prescritos, y auditado el fabricante, con el objetivo de conocer si está en disposición de fabricar unidades según el tipo a aprobar, debe solicitar una contraseña que identifique al tipo aprobado, a través del órgano competente de la Comunidad Autónoma donde esté radicado el fabricante, en la forma en que disponga tal comunidad autónoma (art.13 Real Decreto 97/2014).

En el caso de que el fabricante de la unidad no disponga de identificador asignado en el Registro de contraseñas, se requerirá al organismo de control para que aporte la documentación acreditativa de la auditoría realizada al fabricante.

Quins tràmits són necessaris per obtenir un certificat conformitat de tipus espanyol (homologació)?

Perquè un fabricant obtingui un certificat de conformitat de tipus espanyol, haurà de dirigir-se a organisme de control acreditat en aquest camp reglamentari.

L'organisme de control, en primer lloc i prèvia constatació que el vehicle s'ajusta als requeriments tècnics exigibles, certificarà les característiques del prototip.

A continuació el vehicle de referència serà sotmès als assajos prescrits en la reglamentació vigent en una estació oficial. Cas de ser favorables els assajos, l'organisme de control emetrà un certificat de conformitat de tipus.(art.2 Reial decret 237/2000).

Prèviament  a l'extensió del corresponent certificat de conformitat de tipus, l'organisme de control procedirà a l'obtenció de la contrasenya corresponent, tal com ho estableix l'art. 3.1 del Reial decret 237/2000, sol·licitant l'assignació de contrasenya en la forma que l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma on estigui radicat el fabricant disposi.

Tots els productes que es comercialitzen, requereixen del marcat CE?
No. Únicament aquells productes que entren dins de l'objecte i abast de Directives o Reglaments Europeus (de nou enfocament). Pot consultar les directives que afecten a productes al portal de la Comissió europea.
Pot sol·licitar un organisme de control una contrasenya d'aprovació de tipus per a un fabricant que no disposa d'instal·lacions productives a Espanya?
No, la contrasenya ha de sol·licitar-se en la comunitat autònoma on està radicat el fabricant (art.13 Reial decret 97/2014) , i en la forma en què l'òrgan competent de la comunitat autònoma disposi,  per la qual cosa no és possible sol·licitar-la si no existeix un emplaçament a Espanya.

Quins tràmits haig de realitzar per matricular a Espanya un vehicle Isoterm/Refrigerant/Frigorífic/Calorífic, que ha estat fabricat a un altre país parteix signant de l'ATP?

Ha de dirigir-se a l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma del domicili del sol·licitant (art.9 Reial decret 237/2000).

Aquest òrgan ha d'emetre el certificat de conformitat previst en el punt 3 de l'Annex 1, Apèndix 1 de l'Acordo ATP.

Per a això, haurà d'aportar els següents documents:

 • En tots els casos, l'acta d'assaig de la pròpia unitat o, en el cas d'unitats produïdes en sèrie, de la unitat de referència;
 • En tots els casos, el certificat ATP expedit per l'autoritat competent del país de fabricació o, per a les unitats en servei, per l'autoritat competent del país de matriculació. Aquest certificat es considerarà vàlid provisionalment, en cas necessari, durant sis mesos com a màxim;
 • En el cas d'unitats produïdes en sèrie, la fitxa d'especificacions tècniques sobre la base de la qual s'ha establert la certificació, emesa pel constructor de la unitat o el seu representant degudament acreditat (aquestes especificacions hauran de contenir els mateixos conceptes que les pàgines descriptives relatives a la unitat que apareix en l'acta d'assaig i haurà d'estar redactada en, almenys, una de les tres llengües oficials de l'ATP ).
Si un producto requiere del marcado CE, le aplica sólo una Directiva?
Un producto puede estar sujeto a más de una Directiva que determinan los requisitos específicos que el producto debe cumplir para poder realizar el marcado CE. En el caso de que sean de aplicación más de una Directiva, el producto debe cumplir los requisitos de cada una de las Directivas que le afectan. Puede consultar las directivas que afectan a productos en el portal de la Comisión europea.
Poden certificar la conformitat d'una unitat amb un tipus aprovat per un altre país contractant d'ADR?
No existeix cap restricció a aquest efecte, sempre que l'actuació del citat organisme i la documentació que es generi s'ajusti a l'establert en el reial decret 97/2014. En el cas de les cisternes, haurà de vigilar-se el procés de fabricació de cadascuna d'elles, i si el fabricant és estranger, haurà de comptar amb un pla de control de cada cisterna en fabricació, o que es fabriqui a partir del prototip, que prevegi, almenys, quatre visites tècniques a les instal·lacions del fabricador (art.10 Reial decret 97/2014).

On puc realitzar un assaig de prototip per a l'homologació de tipus?

Per a l'obtenció d'un certificat de conformitat de tipus espanyol, el prototip ha de ser assajat en una estació oficial d'assaig (túnel de frio). (art. 2.4 Reial decret 237/2000)

En l'actualitat hi ha dos túnels de fred que poden emetre certificats de conformitat de tipus amb validesa internacional (ATP). Són el túnel de fred de Getafe  i el túnel de fred de Linares. Els vehicles fabricats d'acord a prototips assajats en aquests túnels podran obtenir els seus corresponents certificats ATP.

Així mateix existeix un túnel de fred de l'IDIADA.

Com saber si un producte ha de portar el marcat CE?
En cadascuna de les Directives o Reglaments Europeus s'específica el grup de productes als quals es dirigeixen i que es veuen afectats. Generalment, en els primers articles de les Directives i Reglaments es defineixen els productes que es veuen afectats per aquests requisits. Pot consultar les directives que afecten a productes al portal de la Comissió europea.

Pot efectuar un organisme de control legalment establert a Espanya inspeccionis inicials, intermèdies o periòdiques a cisternes /contenidors amb contrasenyes de tipus estrangeres?
No existeix cap restricció a aquest efecte, sempre que l'actuació del citat organisme i la documentació que es generi s'ajusti a l'establert en el Reial decret 97/2014 (BOE 27/02/2014).
Qué trámites debo realizar para cambiar la clasificación de un vehículo Isotermo/Refrigerante/Frigorífico/Calorífico?

El cambio de clasificación de un vehículo isotermo debe seguir el procedimiento del artículo 4 del Real Decreto 237/2000.

Así las modificaciones que alteren las dimensiones exteriores del recinto isotermo o sustituyan alguno de los dispositivos térmicos por otro diferente, deberán ser objeto de informe favorable de un organismo de control de conformidad con el modelo establecido en el apéndice 8 del anejo 1 del Real Decreto 237/2000, previo a su ejecución, y sólo podrán ser llevadas a cabo en talleres constructores de recintos isotermos para estos vehículos o talleres de reparación, cuyos medios materiales y tecnología hayan sido sometidos a una auditoría previa por un organismo de control y considerados adecuados.

Una vez efectuada la modificación que da lugar al cambio de clasificación, deberá efectuarse una inspección excepcional del vehículo, según lo establecido en el artículo 5.5 del Real Decreto 237/2000, por parte del organismo de control que informó la modificación, generando el informe cuyo modelo se establece en el apéndice 9 del anejo 1 del Real Decreto 237/2000.

Por último, el organismo de control emitirá, si procede, una nueva ficha de características y placa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 237/2000.

Com puc saber si una norma és vàlida per a una determinada Directiva o Reglament?

La Comissió Europea publica en el Diari Oficial de la Unió Europea el llistat de normes harmonitzades per a una determinada Directiva. Aquests llistats es poden consultar a la pàgina web de la Comissió Europea (secció “Legislation and standards”).

També en els annexos ZA de les normes UNEIX (normes espanyoles) s'especifica l'aplicabilitat de la norma enfront dels requisits de les Directives per les quals s'atorga presumpció de conformitat.

Un organisme de control espanyol pot realitzar una inspecció i renovar el certificat ADR d'un vehicle cisterna matriculat a l'estranger?
Segons l'apartat 9.1.3 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) vigent, el certificat ADR ha d'emetre-ho l'autoritat competent del país de matriculació, i a l'apartat 9.1.2 s'especifica que les inspeccions periòdiques del vehicle han d'efectuar-se al país de matriculació del mateix.
Las Directivas hacen mención a la “Documentación Técnica”. En qué consiste esta documentación?
El fabricante o su representante autorizado en la Unión Europea deben generar y mantener la documentación técnica del producto o el Dossier Técnico, requerido por la Directiva. Este dossier incluye documentos que detallan el diseño y el desarrollo del producto, ensayos y pruebas realizadas, proceso de fabricación y controles, etc. Esta documentación puede mantenerse en formato papel o electrónico y su contenido se especifica en cada Directiva.
Qué criterio debe seguirse en la verificación de la eficacia de los vehículos frigoríficos no autónomos de la clase A tarados de fábrica a 3ºC, en vez de a 0ºC?

En aquest cas, i a nivell nacional exclusivament, s'admet com a resultat satisfactori de la inspecció quan s'aconsegueix la citada temperatura de 3ºC.

Què és la Declaració de Conformitat i per què és necessària?
Abans de procedir al marcat CE d'un producte, el fabricant ha de realitzar la “Declaració de Conformitat”. Aquesta Declaració és un document en el qual el fabricant, indica que el producte compleix amb tots els requisits essencials de la Directiva que és aplicable al producte. El contingut de la Declaració de conformitat, s'especifica en cada directiva.
Poden emetre's els certificats ATP amb signatura electrònica?

La signatura electrònica es pot utilitzar en l'emissió dels certificats ATP, sempre que es compleixin les exigències de la Llei 59/2003 de 19 de Desembre de signatura electrònica, per a la seva equivalència amb la signatura manuscrita. En concret, ha d'Efectuar-se mitjançant signatura electrònica reconeguda.

Per a més informació sobre la signatura electrònica pot consultar la secció dedicada a la web del MINETUR

Poden emetre's els certificats ADR amb signatura electrònica?

La signatura electrònica es pot utilitzar en l'emissió dels certificats ADR, sempre que es compleixin les exigències de la Llei 59/2003 de 19 de Desembre de signatura electrònica, per a la seva equivalència amb la signatura manuscrita. En concret, ha d'Efectuar-se mitjançant signatura electrònica reconeguda.

Per a més informació sobre la signatura electrònica pot consultar la secció dedicada a la web del MINETUR.

Què ha de contenir la Declaració de Conformitat?

Cada Directiva estableix el contingut de la Declaració de Conformitat. En general, totes inclouen la següent informació:

 • Nom i adreça del fabricador.
 • Informació sobre el producte, com a nom comercial, marca, model, referència, nombre de sèrie, etc.
 • El nombre de l'Organisme Notificat que ha intervingut en l'Avaluació de la Conformitat, si és el cas.
 • Data i signatura de la declaració.

No existeix un format concret per a la Declaració de Conformitat, encara que algunes Directives inclouen un model tipus en els seus annexos.

Dónde puedo realizar un ensayo de prototipo para la homologación de tipo?

Para la obtención de un certificado de conformidad de tipo español, el prototipo debe ser ensayado en una estación oficial de ensayo (túnel de frio) (art. 2.4 Real Decreto 237/2000 ).

En l'actualitat hi ha sis túnels de fred que poden emetre certificats de conformitat de tipus amb validesa internacional (ATP). Aquests són: el Túnel del Fred - Fundació per al Foment de la Innovació Industrial, Fundació Centro Tecnològic Metalmecánica i del Transport, Gns. Ortiz Jareño (Institut del Transport de Castella-la Manxa), Institut de Recerca Aplicada de l'Automòbil (IDIADA), S.C.I. Serveis de Control i Inspecció, i Supervisió i Control

Els vehicles fabricats d'acord a prototips assajats en aquests túnels podran obtenir els seus corresponents certificats ATP.

Quins tràmits haig de realitzar per matricular a Espanya un vehicle-cisterna, traslladat d'un altre país parteix contractant de l'ADR, amb aprovació de tipus estrangera?

Ha de dirigir-se a l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma (art.19 Reial decret 97/2014).

Aquest òrgan ha d'emetre el certificat d'aprovació previst en el punt 9.1.3 de l'Acord ADR.

Per a això, el propietari o importador haurà d'aportar la documentació citada en l'art.19 Reial decret 97/2014.

En els casos en què el vehicle traslladat ja s'hagi matriculat a Espanya l'emissió del corresponent certificat ADR la realitzarà l'organisme de control.

Què és un representant autoritzat?
Un representant autoritzat és qualsevol persona física o jurídica establerta en la Unió Europea que ha establert un acord per escrit amb el fabricant per actuar en el seu nom en aspectes específics relacionats amb el marcat CE. El representant autoritzat pot actuar també com a importador o distribuïdor.
Pel que fa als vehicles frigorífics nous, que parteixen d'un prototip ANAR o IN, per a l'obtenció del certificat ATP (o si escau TMP), ha de realitzar l'organisme de control la prova d'eficàcia frigorífica?

En el cas que l'equip de fred que vagi muntat sigui nou, l'organisme de control no haurà de realitzar la prova d'eficàcia frigorífica. Solament haurà de realitzar el càlcul corresponent de les pèrdues.

No obstant això, si l'equip muntat no és nou, l'organisme de control sí haurà de procedir a realitzar la prova d'eficàcia frigorífica.

Volem comercialitzar un producte amb el nostre nom comercial o marca i ja ve amb el marcat CE, quina responsabilitat estem assumint?
Si un representant autoritzat, un distribuïdor o importador volen comercialitzar un producte amb la seva pròpia marca, i aquest producte ja ostenta el marcat CE, assumeix la responsabilitat de dita marcada, per tant ha de tenir suficient informació sobre el disseny del producte, els controls de producció, etc. per assumir tal responsabilitat.
Puede un fabricante de unidades destinadas al transporte de mercancías perecederas utilizar en su proceso de fabricación partes o elementos aportados por otros fabricantes?

En el marco del Acuerdo ATP, el fabricante de una unidad para el transporte de mercancías perecederas debe ser titular de una certificación de aprobación tipo, llevando a cabo en sus instalaciones la producción de las unidades correspondientes, dispuestas para su utilización por parte del cliente final.

El punt 3 de l'article 5 del Reial decret 237/2000, de 18 de febrer, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques que han de complir els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada i els procediments per al control de conformitat amb les especificacions, estableix el següent: “El control de conformitat abans de la posada en servei, o inspecció inicial dels vehicles especials, al fet que es fa referència en l'ATP, té per objecte comprovar que el vehicle ha estat fabricat pel titular de certificació de la conformitat de tipus, la verificació dels materials utilitzats, inclosa la densitat de l'aïllant, el control de la tècnica d'aïllament utilitzada, absència de rugosidad en les parets i la seva continuïtat, i l'adaptació de la construcció en tots els seus aspectes al tipus representat pel vehicle de referència. Aquest control es realitzarà en les instal·lacions del fabricador de la caixa o cisterna isoterma, o del seu representant legal o mandatari, si el fabricant és estranger, durant la seva fabricació, i després, una vegada muntada la caixa o cisterna sobre el vehicle portador, per comprovar la correspondència final amb el vehicle aprovat de tipus, emetent-se un acta segons el model establert en l'apèndix 3 del present Reial decret”.

Per tant, el fabricant d'una unitat per al transport de mercaderies peribles sí podrà utilitzar en el seu procés de fabricació parteixes o elements aportats per altres fabricants. En tot cas, i amb vista a complir amb els requeriments del punt 3 de l'article 5 del RD 237/2000, anteriorment transcrit, és necessari que es compleixin les següents condicions:

 • S'assignarà el nombre de fabricant, en el Registre Centralitzat de contrasenyes de tipus de vehicles especials del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, al titular de la certificació de tipus, tal com disposi la Comunitat Autònoma radiqui la raó social, d'acord amb l'article 3.1 del citat RD 237/2000.
 • El prototip portat a l'assaig en un túnel del fred haurà de ser fabricat de forma idèntica a la manera en el qual es fabricaran les unitats que posteriorment siguin fabricades d'acord a aquest prototip. I, de la mateixa forma, el prototip haurà de ser supervisat en totes les fases de la seva fabricació per un organisme de control, tenint una completa traçabilitat de tot el procés.
 • Cada unitat fabricada haurà de ser seguida per un organisme de control, en totes les seves fases, tenint implementats els procediments necessaris per tenir una completa traçabilitat del procés total.
Quins productes poden portar el marcat CE?
Únicament poden portar elm arquejat CE aquells productes que es comercialitzen i estan subjectes a Directives o Reglaments Europeus que expressament obliguin a dita marcada. El fabricant és el responsable de comercialitzar productes que compleixin amb tots els requisits legals que siguin aplicable a aquests productes.

Qui és el responsable de col·locar el marcat CE?
Amb caràcter general, el fabricant o l'importador és el que té la responsabilitat d'identificar la legislació aplicable als seus productes. Els agents econòmics (fabricador, importador, distribuïdor i representant autoritzat) han de vetllar pel compliment d'aquests requisits que afecten a la comercialització dels seus productes.
Qué plazo de validez debe darse al certificado de conformidad de un vehículo fabricado en España que va a ser matriculado/registrado en otro país?

No existe ninguna disposición al respecto de la emisión del certificado, aunque si del reconocimiento de su validez, que se restringe a 6 meses, de conformidad con el anejo1, apéndice 1 apartado 3 del acuerdo Autorizado para el Transporte de Mercancías Perecederas (ATP). 

Por ello, no es necesario que el certificado de conformidad con las exigencias del ATP incorpore dicho reconocimiento, que queda asignado a la autoridad del país firmante del ATP en el que la unidad vaya a matricularse/registrarse. 

Marcat CE de Productes de la Construcció.

Accedeixi a tota la informació sobre el Reglament de Productes de la Construcció (guies, documents de preguntes freqüents, llistes de normes harmonitzades, etc) en aquest enllaç .

Especialment, es recomana llegir el document “Productes de construcció: Marcat CE Com es comprova?”, que conté la informació bàsica sobre el Reglament (UE) 305/2011, sobre com s'ha de verificar la documentació relativa al marcat CE dels productes de construcció”.

Quins casos hi ha de furgonetes de “fabricació equiparable”, a l'efecte de l'establert en l'Ordre ITC/2590/2010?

Existeixen 11 casos de furgonetes de fabricació equiparable. Els enumerem a continuació (indicant marques i models que són equiparables en cada cas):

 • Cas 1: Són de fabricació equiparable: Peugeot BOXER - Citroen JUMPER - Fiat DUCATO
 • Cas 2: Són de fabricació equiparable: Peugeot ESPERT - Citroen JUMPY - Fiat SCUDO
 • Cas 3: Són de fabricació equiparable:Peugeot PARTNER - Citroen BERLINGO
 • Cas 4: Són fabricació equiparable: Peugeot BIPPER - Citroen NEMO - Fiat FIORINO
 • Cas 5: Són fabricació equiparable: Renault MASTER -Nissan INTERSTAR - Opel MOVANO
 • Cas 6: Són fabricació equiparable: Renault TRAFIC - Nissan PRIMASTAR - Opel VIVARO
 • Cas 7: Són fabricació equiparable: Renault KANGOO - Nissan KUBISTAR
 • Cas 8: Són fabricació equiparable: Mercedes ESPRINTADORA - Wolkswagen CRAFTER
 • Cas 9: Són fabricació equiparable: Renault KANGOO - Mercedes CITEN
 • Cas 10: Són fabricació equiparable: Renault TRAFIC - Nissan NV300 - Opel VIVARO - Fiat TALENT
 • Cas 11: Són fabricació equiparable: Renault MASTER - Renault Vehicles Industrials MASTER - Nissan NV400 - Opel MOVANO
Es pot substituir el gas refrigerant d'un equip de fred d'un vehicle frigorífic per un altre diferent al que figura en les actes d'assaig de l'aquest equip frigorífic?

Des de l'entrada en vigor de la versió 2020 de l'ATP, el 6 de juliol de 2020, les disposicions d'aplicació són les incloses en l'epígraf 6.2.3 de l'Annex 1, Apèndix 2 de l'Acordo ATP

 

Informació sobre marcats CE fraudulents i el fals segell “la Xina Export”

En relació a aquest assumpte indicar que no existeix un segell oficial amb significat “la Xina Export” en els productes procedents de la Xina ni constància de la imposició de dita marcada en els productes que s'exporten des d'aquest país. Per tant, al·legar que un marcat CE incorrecte correspon a la marca “Xinesa Export” no té cap fonament.

Al mercat europeu, per als productes que estiguin obligats a portar marcat CE per la legislació europea, dita marcada és obligatori, així com els requisits i procediments d'avaluació requerits, prèvia a la posada del citat marcat CE. És important destacar que, aquestes regles i condicions prohibeixen expressament la col·locació de marcats, signes o inscripcions que puguin induir a confusió quant al significat o la forma del marcat CE.

Per tant, ha de quedar clar que un marcat CE que no compleix amb les regles i condicions legalment establertes no pot ni ha d'interpretar-se per defecte com una marca amb un significat determinat, com el de “la Xina Export” del que no es té cap informació oficial, sinó com una infracció de la legislació de la Unió aplicable en aquests productes.