Seguretat Industrial: reglamentació aplicable a productes i instal·lacions industrials

Aquest text no té valor jurídic.

Si no va trobar la informació que cercava, pot plantejar una consulta a través de la Seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme (no és necessari certificat digital).

Qui pot sol·licitar un certificat de conformitat de tipus amb contrasenya espanyola?
Un fabricant amb instal·lacions productives a Espanya (art.13 Reial decret 97/2014).
¿Qué significa el marcado CE?
El marcado CE colocado en un producto o en los documentos que lo acompañan, indica que el producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas o Reglamentos Europeos que afectan a la comercialización de ese producto. Un producto con el marcado CE puede comercializarse en todo el territorio de la Unión Europea.

Si un reglamento hace referencia a una norma UNE que ha sido anulada por una nueva edición, ¿Cuál de las dos normas es necesario aplicar?
Se debe utilizar la norma que figura en el Reglamento o en las modificaciones o actualizaciones del Reglamento que se encuentren publicados en el Boletín Oficial del Estado en ese momento. No obstante lo anterior, algunos reglamentos señalan que, aunque no exista resolución expresa, se entenderá que también cumplen las exigencias reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figura en el listado de normas del reglamento, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente.

És obligatori l'ús de normes harmonitzades?
En general, l'ús de les normes EN (norma europea) no és obligatori. És possible optar per altres solucions tècniques per complir els requisits essencials establerts en la Directiva pertinent. En el cas dels productes de la construcció l'ús de les normes harmonitzades és obligatori.
Si tinc dubtes en realitzar una instal·lació, a qui haig de preguntar?
L'aplicació concreta o la pràctica d'execució d'un Reglament de Seguretat Industrial és competència de les Comunitats Autònomes, i per tant les consultes  concretes sobre l'aplicació d'un Reglament de Seguretat Industrial a una instal·lació en particular han de plantejar-se davant les autoritats competents en matèria d'Indústria de la Comunitat Autònoma on estigui radicada la citada instal·lació.
Tots els productes que es comercialitzen, requereixen del marcat CE?
No. Únicament aquells productes que entren dins de l'objecte i abast de Directives o Reglaments Europeus (de nou enfocament). Pot consultar les directives que afecten a productes al portal de la Comissió europea.
Si un producto requiere del marcado CE, le aplica sólo una Directiva?
Un producto puede estar sujeto a más de una Directiva que determinan los requisitos específicos que el producto debe cumplir para poder realizar el marcado CE. En el caso de que sean de aplicación más de una Directiva, el producto debe cumplir los requisitos de cada una de las Directivas que le afectan. Puede consultar las directivas que afectan a productos en el portal de la Comisión europea.
Com saber si un producte ha de portar el marcat CE?
En cadascuna de les Directives o Reglaments Europeus s'específica el grup de productes als quals es dirigeixen i que es veuen afectats. Generalment, en els primers articles de les Directives i Reglaments es defineixen els productes que es veuen afectats per aquests requisits. Pot consultar les directives que afecten a productes al portal de la Comissió europea.

Com puc saber si una norma és vàlida per a una determinada Directiva o Reglament?

La Comissió Europea publica en el Diari Oficial de la Unió Europea el llistat de normes harmonitzades per a una determinada Directiva. Aquests llistats es poden consultar a la pàgina web de la Comissió Europea (secció “Legislation and standards”).

També en els annexos ZA de les normes UNEIX (normes espanyoles) s'especifica l'aplicabilitat de la norma enfront dels requisits de les Directives per les quals s'atorga presumpció de conformitat.

Las Directivas hacen mención a la “Documentación Técnica”. En qué consiste esta documentación?
El fabricante o su representante autorizado en la Unión Europea deben generar y mantener la documentación técnica del producto o el Dossier Técnico, requerido por la Directiva. Este dossier incluye documentos que detallan el diseño y el desarrollo del producto, ensayos y pruebas realizadas, proceso de fabricación y controles, etc. Esta documentación puede mantenerse en formato papel o electrónico y su contenido se especifica en cada Directiva.
¿Qué es la Declaración de Conformidad y por qué es necesaria?
Antes de proceder al marcado CE de un producto, el fabricante debe realizar la “Declaración de Conformidad”. Esta Declaración es un documento en el que el fabricante, indica que el producto cumple con todos los requisitos esenciales de las directivas o reglamentos que sean de aplicación al producto.

Què ha de contenir la Declaració de Conformitat?

Cada Directiva estableix el contingut de la Declaració de Conformitat. En general, totes inclouen la següent informació:

  • Nom i adreça del fabricador.
  • Informació sobre el producte, com a nom comercial, marca, model, referència, nombre de sèrie, etc.
  • El nombre de l'Organisme Notificat que ha intervingut en l'Avaluació de la Conformitat, si és el cas.
  • Data i signatura de la declaració.

No existeix un format concret per a la Declaració de Conformitat, encara que algunes Directives inclouen un model tipus en els seus annexos.

Què és un representant autoritzat?
Un representant autoritzat és qualsevol persona física o jurídica establerta en la Unió Europea que ha establert un acord per escrit amb el fabricant per actuar en el seu nom en aspectes específics relacionats amb el marcat CE. El representant autoritzat pot actuar també com a importador o distribuïdor.
Volem comercialitzar un producte amb el nostre nom comercial o marca i ja ve amb el marcat CE, quina responsabilitat estem assumint?
Si un representant autoritzat, un distribuïdor o importador volen comercialitzar un producte amb la seva pròpia marca, i aquest producte ja ostenta el marcat CE, assumeix la responsabilitat de dita marcada, per tant ha de tenir suficient informació sobre el disseny del producte, els controls de producció, etc. per assumir tal responsabilitat.
¿Qué productos pueden llevar el marcado CE?
Únicamente pueden llevar el marcado CE aquellos productos que se comercializan y están sujetos a Directivas o Reglamentos Europeos que expresamente obliguen a dicho marcado.

Qui és el responsable de col·locar el marcat CE?
Amb caràcter general, el fabricant o l'importador és el que té la responsabilitat d'identificar la legislació aplicable als seus productes. Els agents econòmics (fabricador, importador, distribuïdor i representant autoritzat) han de vetllar pel compliment d'aquests requisits que afecten a la comercialització dels seus productes.
Marcat CE de Productes de la Construcció.

Accedeixi a tota la informació sobre el Reglament de Productes de la Construcció (guies, documents de preguntes freqüents, llistes de normes harmonitzades, etc) en aquest enllaç .

Especialment, es recomana llegir el document “Productes de construcció: Marcat CE Com es comprova?”, que conté la informació bàsica sobre el Reglament (UE) 305/2011, sobre com s'ha de verificar la documentació relativa al marcat CE dels productes de construcció”.

Informació sobre marcats CE fraudulents i el fals segell “la Xina Export”

En relació a aquest assumpte indicar que no existeix un segell oficial amb significat “la Xina Export” en els productes procedents de la Xina ni constància de la imposició de dita marcada en els productes que s'exporten des d'aquest país. Per tant, al·legar que un marcat CE incorrecte correspon a la marca “Xinesa Export” no té cap fonament.

Al mercat europeu, per als productes que estiguin obligats a portar marcat CE per la legislació europea, dita marcada és obligatori, així com els requisits i procediments d'avaluació requerits, prèvia a la posada del citat marcat CE. És important destacar que, aquestes regles i condicions prohibeixen expressament la col·locació de marcats, signes o inscripcions que puguin induir a confusió quant al significat o la forma del marcat CE.

Per tant, ha de quedar clar que un marcat CE que no compleix amb les regles i condicions legalment establertes no pot ni ha d'interpretar-se per defecte com una marca amb un significat determinat, com el de “la Xina Export” del que no es té cap informació oficial, sinó com una infracció de la legislació de la Unió aplicable en aquests productes.